200 Tanya Jawab Seputar Aqidah Islam no 8&9 (ada berapa syarat ibadah itu?)

elhijaz
elhijaz 1 Min Read

200 Tanya Jawab Seputar Aqidah Islam[1]

Pertanyaan no. 8.

Ada berapakah syarat ibadah itu?

Jawab:

Syarat ibadah ada 3:

Pertama: Jujur dalam kemauan yang sungguh-sungguh, syarat ini yang akan memujudkan terlaksananya ibadah.

Kedua : Ikhlasnya niat.

Ketiga : Sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah, yang mana ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan tuntunan syariat tersebut.

Adapun syarat kedua dan ketiga ini adalah syarat diterimanya ibadah.

Pertanyaan no. 9

Apa yang dimaksud dengan jujur dalam kemauan yang sungguh-sungguh?

Jawab:

Meninggalkan kemalasan dan menunda-nunda amalan, serta mengerahkan kemampuannya untuk menyatukan benarnya antara perkataan dan perbuatannya.

Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan” (Q.S ash-Shaf [61]:2-3).

Diterjemahkan oleh Imron Rosyid Astawijaya

____________________________________

[1] Hâfidhz bin Ahmad al-Hakamiy w. 1377 H, A’lâm as-Sunnah al-Mansyurah li I’tiqâd ath-Thaifah an-Nâjiyah al-Manshûrah 200 Suâl wa Jawâb fi al-Aqidah al-Islâm (Kairo: Dâr al-Furqân, Cet. Pertama 2011 M) h. 7.

Share This Article